Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

AMAÇ

Bu politika ile Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. tarafından kişisel verileri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda iş ortaklarımız, mevcut ve aday çalışanlarımız, mevcut ve potansiyel müşterilerimiz, şirket hissedarlarımız, ziyaretçilerimiz ve üçüncü kişiler başta olmak üzer kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişilerin bilgilendirilerek şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ

KVKK’ya uyumluluğun sağlanması için Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti.tarafından kişisel veriler mevzuatta öngörülen genel ilke ve hükümlere uygun olarak işlenecektir. Bu kapsamda, Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti.KVKK ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket etmektedir.

1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, orantılılık gereklilikleri dikkate alınacak ve kişisel verileri işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamakla ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak için gerekli sistemleri kurmakla yükümlüdür.

3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini belirlemekle ve bu amaçları kişisel veriler işlenmeden önce veri sahiplerinin bilgisine sunmakla yükümlüdür. Kişisel veriler belirtilen meşru ve hukuka uygun amaçlar dışında işlenmeyecektir..

4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilmesine elverişli bir biçimde işleyecek ve amacın gerçekleştirilmesi ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınacaktır.

5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. ve 7. maddelerine uygun olarak; işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edecektir. Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti.öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit edecek, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranacak, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti.tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Kanunun 5 inci Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir veya Birkaçına Dayalı Olarak Kanunun 4. Maddedeki Temel İlkelerin Tümüne Uygun Şekilde Yürütülmesi

Kişisel veriler kural olarak, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına uygun olarak işlenecek Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. tarafından, Şirket iş birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan bir veya bir kaçına dayalı olarak yürütülüp yürütülmediği tespit edilecek, bu şartlardan bir veya bir kaçını sağlamayan kişisel veri işleme faaliyetleri süreçlerde yer almayacaktır. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak yürütülmesinin sağlanmasının yanı sıra tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVK Kanunu’nun 4üncü maddesinde belirtilen ve Politikanın III. bölümlerinde belirtilen tüm ilkelere uygun hareket edilmesi ve söz konusu ilkeleri içinde barındırması sağlanacaktır. Özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması konusunda KVK Kanunu’nda öngörülen özel hükümler de dikkate alınarak kişisel veri işleme faaliyetleri yerine getirilecek; yukarıda belirtilen hususların yanında bu durumlarda kanunun aradığı özel gereklilikler de yerine getirilerek kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

1. Kişisel Verilerin Tespiti ve İşlenmesi 

KVKK uyarınca, kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Kişisel veri kavramı sadece ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi kişilerin tanınmasını ve teşhisini sağlayan bilgilerden ibaret olmayıp ayrıca kişilerin fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik tüm bilgilerini de kapsamaktadır. 
Kişinin kimlik bilgilerine ek olarak, vatandaşlık numarası, vergi numarası, pasaport numarası, sosyal güvenlik numarası, sürücü belgesi numarası, taşıt plakası, ev adresi, iş adresi, e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası, özgeçmişi, fotoğrafı, videosu, genetik bilgileri, kan grubu, kriminal geçmişi ve adli sicil bilgileri gibi kişinin belirli veya belirlenebilir olmasını sağlayan tüm bilgiler kişisel veri niteliği taşımaktadır ve kişisel verilerin korunması kapsamına girmektedir.

Bu tanım uyarınca, Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. iş ortakları, çalışanları ve müşterileri başta olmak üzere üçüncü kişiler de dahil, topladıkları tüm verilerin kişisel veri kapsamına girip girmediğini tespit edecek ve bu verileri KVKK’nundaki kurallara uygun olarak işleyecektir.
Kişisel verilerin işlenmesi; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti.KVKK uyarınca kişisel verileri ancak ilgili kişilerin açık rızası ile işleyecektir Ancak, aşağıdaki şartlardan herhangi birinin var olması halinde, açık rıza aranmaksın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkansızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişilerin kendileri veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu bir durum olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan durumlarda.
Kişisel verinin ilgili kişisi tarafından alenileştirilmesi,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması.

2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kanun kapsamında bir takım kişisel veriler özel veri kapsamında değerlendirilmiş olup ve Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. bu tür verileri ilgilisinin açık rızası olmaksızın veya Kanun’un 6. Maddesinin üçücnü fıkrasında düzenlenen istisnalar bulunmaksızın işlemeyecektir. Açık rıza; verileri toplanacak kişiye bu verilerin hangi amaçlarla toplandığını bildirdikten sonra ayrıntılı bir rızanın alınması anlamına gelmektedir.
KVKK; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel veri niteliğinde saymıştır.

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. , özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemleri de alacaktır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. , hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, veri sahibinin açık rızası ile kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak, Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti., açık rıza alınmaksızın işlenebilen veriler ile sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileri KVKK’da öngörülen sınırlamalara uygun olarak açık rıza olmaksızın üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti., açık rıza olmaksızın aktardığı verileri KVKK’daki sınırlamalara uygun olarak aktarmak amacıyla gerekli idari ve teknik önlemleri alacaktır.

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti.tarafından kişisel veriler KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması halinde Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir..

4. Bina Girişleri ve İçerisindeki Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ile Network ve İnternet Sitesi Kullanıcıları

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. Bu kapsamda FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ.Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. müşterilerin ve üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. çalışanının erişimi bulunmaktadır. 
Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Yukarıda belirtilen kamerayla kayıt dışında FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu politikada belirtilen amaçlarla, FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. tarafından güvenliğin sağlanması ve bu politikada belirtilen amaçlarla, bina ve tesisler içerisinde kaldıkları süre boyunca talep eden ziyaretçilere internet erişimi sağlanmaktadır.. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda çalışanının erişimi bulunmaktadır.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonimleştirilmesi

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. tarafından kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Bu kapsamda FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ.ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmekte, bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte görevlendirmekte ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ.YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Kişisel Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ., kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aşağıda yer alan hususlarda aydınlatacaktır:
– Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
– Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
– Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
– Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
– Kişisel veri sahibinin KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları.

Bu yükümlülük uyarınca, FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ.hazırlamış oldukları aydınlatma metnini internet sitelerinde yayınlamakta ve veri toplama faaliyetleri sırasında veri sahibini aydınlatmak amacıyla uygun süreçleri tasarlamaktadır.

2. Kişisel Veri Sahiplerinin Başvurularını Yanıtlandırma Yükümlülüğü

Kişisel veri sahipleri, KVKK uyarınca yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti.’ne dolduracakları başvuru formu veya “[email protected]” KEP adresi ile başvuruda bulunarak, bilgi talep edebilir.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın md 13 uyarınca başvuruları cevaplandırılması ve sair idari ve teknik düzenlemelere ilişkin prosedürleri oluşturmuştur olup uygulamaktadır.
Kişisel veri sahipleri;

– Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
– İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
– İlgili mevzuat uyarınca yapılan kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. yalnızca yazılı veya güvenli elektronik imzayla imzalanmış olarak kayıtlı elektronik posta adreslerine iletilen talepleri işleme almaktadır. KVK Kurulu başkaca başvuru yöntemleri belirlediği takdirde bu yollar ile de başvuru kabul edecektir.

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. talebi niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içerisinde yanıtlayacaktır. Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti., başvuruları kabul ederek gereken işlemleri gerçekleştirecek ya da başvuruları gerekçeli olarak reddedecektir
Kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya başvuruya cevap verilmemesi hallerinde cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. şikayetleri engellemek amacıyla kişisel veri sahiplerine KVKK’nun öngördüğü şekilde zamanında ve gerekçeli olarak cevap verecektir.

 

3. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. işlemekte oldukları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellenmesini ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır.

KVK Kurulu, ileride veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler hakkında detaylı düzenlemeler getirebilecektir. Dolayısıyla FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. bu kapsamdaki yükümlülüklere de uyum sağlamak amacıyla gerekli özeni gösterecek ve kişisel verilerin güvenliğini sağlayacaktır.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaya yönelik sistemleri oluşturmaktadır. Bu denetim sonuçları Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. bünyesinde görevli birimlerce incelenecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede kişisel veri sahibine ve mevzuatın gerektirmesi halinde KVK Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. bünyesinde gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur..
FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. tarafından güvenlik riski teşkil eden durumlar tespit edilirse vakit kaybetmeksizin söz konusu riski ortadan kaldıracak önlemler alacaktır.

3.1. Hukuka Uygun Veri İşlenmesinin Temini İçin Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. bünyesinde iş birimleri tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin tüm süreçler analiz etmektedir; iş birimleri tarafından verilerin toplanmasından silinmesine kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin tümünün hukuka uygunluk denetimi yapılmamaktadır..

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemler ile denetlenmektedir.
Alınan teknik önlemler düzenli olarak raporlanmakta olup eksiklik ya da hukuka aykırılık tespit edildiğinde ilgilisine bildirilerek eksiklik ya da hukuka aykırılığın giderilmesi sağlanmaktadır.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. çalışanlarını kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirmekte ve eğitmektedir.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. ile iş ortakları, çalışanları ve müşterileri arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere KVKK’daki düzenlemelere aykırı biçimde kişisel verilerin işlenmemesi, ifşa edilmemesi ve kullanılmaması yükümlülüğünü getiren kayıtlar koymaktadır.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. kişisel verilere erişim, işleme amacı doğrultusunda sadece ilgili şirket çalışanı ile sınırlandırılmaktadır.

Her bir iş biriminin faaliyetlerinin KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanmasına yönelik işlemler, her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde tespit edilmektedir. İş birimleri özelinde uygulama kuralları belirlenmekte, bu kuralların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler alınıp prosedür oluşturularak eğitimler verilmektedir.

3.2. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesini, üçüncü kişilere açıklanmasını, görüntülenmesini ve aktarılmasını önlemek için korunacak verinin niteliğine göre gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.
Teknolojik gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta ve alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. tarafından hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik süreçleri tasarlamakta ve devreye almaktadır.Alınan teknik önlemler periyodik olarak ilgilisine raporlanmakta ve güvenlik riski olan hususlara ilişkin teknolojik çözümler üretilmektedir.

Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar da dahil olmak üzere ilgili yazılım ve sistemler kurulmaktadır.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ.çalışanları alınan teknik tedbirler konusunda eğitilmekte ve teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. çalışanlarının öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacakları ve işleme amacı dışında kullanmayacakları konusunda taahhüt almaktadır. Bu taahhüdün çalışanların işten ayrılması sonrasında da geçerli olması sağlanmaktadır.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile yapılan sözleşmelere kişisel verileri koruma altına alacak maddeler eklenmektedir.

3.3.Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaya yönelik sistemleri kurgulamaktadır. Bu denetim sonuçları Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti, iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

3.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, gerekli iç yapı oluşturulmaktadır.

4. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. veri işlemeye başlamadan önce KVK Kurulu tarafından belirlenerek ilan süre içerisinde başvuru bilgi ve belgelerini sunarak veri sorumluları siciline kayıt oluşturacaktır. Sunulacak belgeler aşağıdaki gibidir:

– Veri sorumlusu olarak Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti.    nin ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
– Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
– Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
– Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
– Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
– Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
– Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

FİZA GLOBAL GAYRİMENKUL İNŞAAT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ.BÜNYESİNDE ORGANİZASYONEL YAPILANMA

Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. bünyesinde işbu politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere, üst yönetim tarafından uyum için belirlenen aksiyonların yerine getirilmesinden sorumlu “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” veya bu konuda sorumlu olacak kişi atanmıştır.

Bu kapsamda Komite veya atanacak kişi tarafından aşağıda sıralanan asgari aksiyonlar alınmaktadır:

– Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili temel politikaları ve mevzuatla uyum sağlanması için yapılması gerekenleri belirlemek,
– Belirlenen temel politika ve aksiyon adımlarını üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
– Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikaların ne şekilde uygulanacağına ve denetimin ne şekilde yapılacağına karar vermek, üst yönetimin onayını aldıktan sonra gerekli görevlendirmelerde bulunmak,
– Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak,
– Çalışanların kişisel verilerin korunması ve şirket politikaları konusunda eğitilmelerini sağlamak,
– Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
– Fiza Global Gayrimenkul İnşaat Turizm Tic.Ltd. Şti. KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için şirket içinde gerekli düzenlemelerde bulunmak,
– Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri takip etmek; bu gelişmeler kapsamında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,
Kurum ve Kurul ile olan ilişkileri yönetmek.

 

EK-1 TANIMLAR

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan Adayı

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

İş Ortakları

Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (tedarikçi gibi, ancak bununla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.

Müşteri

Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Potansiyel Müşteri

Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler

Şirket Hissedarı

Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler

Fiza Global Lotus Nişantaşı | Halaskargazi Cad. Halaskargazi Mah. No: 38/66E İç Kapı: 215 Şişli, İstanbul ​

E. [email protected]

T. +90 532 546 2600

T. +90 533 255 4055

Kullanım Koşulları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
KVKK – Genel Aydınlatma Metni
KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu
Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

© COPYRIGHT FIZA GLOBAL